Main Street- Dr. John Lindsay

Phone: (423) 254-5370

Email: MainStreet@ChaVets.com

North Shore- Dr. Jordan Mracna

Phone(423) 525-9518

Hixson- Dr. Denise Jones

Phone(423) 390-0768